Sprint Check - Kiểm tra IMEI Sprint SẠCH / NỢ CƯỚC / BÁO MẤT


GIÁ: 10,000

THỜI GIAN : 1 - 5 Phút

Dịch vụ kiểm tra chính xác trạng thái điện thoại khoá mạng Sprint USA của bạn ở trạng thái nào trong cơ sở dữ liệu của nhà mạng.

Kiểm tra chính xác IMEI Sạch cước, nợ cước hay báo mất cắp

  • CLEAN : SẠCH CƯỚC
  • UNPAID BILLS : NỢ CƯỚC
  • BLACKLIST / BLOCKED / STOLEN : BÁO MẤT CẮP

Thời gian kiểm tra siêu tốc : 1 - 5 Phút, Auto API 24/7

Kết quả mẫu : 

IMEI: 354845091092742
Model: IPH X SILVER 256 SGL
Model Number: IPHX256GSIL1
Marketing Name: iPhone X 256GB
Manufacturer: APPLE, INC
BLACKLIST STATUS: UNPAID BILLS
ESN: 089392871301086068
Last Activity Code: NORD
Last Activity Date: 2018-04-26
Activation: NO
SPCS: NO

;